Privacy VerklaringOnderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Dhr. P. Willemse is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is het aanspreekpunt voor vragen over de wijze waarop Onderzoeksbureau- en Adviesbureau Willemse BV gegevens verwerkt en is te bereiken via info@willemsonderzoek.nl

Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse bv uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen.

Doel en grondslag gegevensverwerking

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijnen

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Onderzoeksgegevens; minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaren, tenzij een (dreigende) lopende procedure langer vereist

Gegevens opdrachtgevers; maximaal 2 jaren na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren; contactgegevens kunnen ook langer worden bewaard als de opdrachtgever daartoe heeft verzocht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is gezien de eerder benoemde doeleinden. Ook kan Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV partijen inschakelen om in haar opdracht en onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden voor haar uit te voeren, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV kan gegevens delen met een jurist teneinde de belangen in een juridische procedure te kunnen behartigen.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG biedt aan u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen.

Beveiliging persoonsgegevens

Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 Datadragers in gebruik bij Onderzoeks- en Adviesbureau Willemse BV en eventueel derde betrokken partijen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.